Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Sprankel-Coach

Artikel 1, Definities

In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:

Gewichtsconsulent: Sprankel-Coach, vertegenwoordigd door Monique Korink-Schell, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN), tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelend als zelfstandig gevestigde Gewichtsconsulent, onder nummer 4637;

Cliënt: degene aan wie door de gewichtsconsulent advies verleend wordt;

Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen;

Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend.

 

Artikel 2, Algemeen

De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijk-adres, tenzij onderling anders afgesproken.

Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

 

Artikel 3, Basis

De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis, als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen.

In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Tenzij de arts anders beslist, is hij degene die de cliënt informeert omtrent de contacten tussen de arts en de gewichtsconsulent.

 

Artikel 4, Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres, of onderling anders afgesproken adres aanwezig te zijn, dient de cliënt de gewichts-consulent hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Indien de cliënt afspraken niet binnen 24 uur afmeldt aan de gewichtsconsulent, is de gewichtsconsulent gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

 

Artikel 5, Tariefstelling

Voor de behandeling aanvangt, deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.

De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der over-eenkomst, waarbij de gewichtsconsulent zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

 

Artikel 6, Betaling

Tenzij anders is overeengekomen betaalt de cliënt per overschrijving op het opgegeven rekeningnummer aan de gewichtsconsulent voor ieder consult in de praktijk of op het onderling afgesproken adres. De cliënt zal hiervoor een factuur ontvangen.

Bij afname van een totaalpakket of strippenkaart dienen de consulten binnen één jaar na startdatum afgenomen worden. Consulten die na één jaar nog niet zijn afgenomen, worden niet terugbetaald, maar zullen komen te vervallen.

 

Artikel 7, Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De gewichtsconsulent heeft het recht de overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten, indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, óf vanwege ziekte tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 8, Aansprakelijkheid

Het advies van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel voortvloeiend uit, of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Sprankel-Coach, vertegenwoordigd door Monique Korink-Schell, staat ingeschreven bij:

Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, nummer: 4637

Kamer van Koophandel, nummer: 70449368

BTW-Identificatienummer: NL001703227B37

Oudenbosch, 1 januari 2020

Als u doorgaat met het gebruik van mijn website, of als u op 'ACCEPTEREN' klikt, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Als u hierover meer informatie wil, klik dan op: Mijn Cookiebeleid

De cookies op deze website zijn uitsluitend bedoeld 1) om U het gebruik van de website zo gemakkelijk mogelijk te maken en 2) om ons inzicht te geven in het gebruik van de website; daarvoor verzamelen wij statistische gegevens. Er worden op geen enkele manier privé gegevens verzameld of gebruikt. Als u via e-mail of antwoordformulier privé gegevens naar ons verstuurt, zijn deze gegevens niet door derden te lezen. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder uw cookie-instellingen in uw browser te wijzigen of u klikt op "ACCEPTEREN" dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten